เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
สถิติการให้บริการ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำรับรองหรือคำสั่ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จำนวนประชากร
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

           ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

                   เทศบาลตำบลเสาไห้  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3041 สายสระบุรี-ท่าหลวง ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 4.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

                       ทิศเหนือ  จดแม่น้ำป่าสัก

                   ทิศใต้  จดเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

                   ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้

                   ทิศตะวันตก  จดเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า

            สภาพภูมิประเทศ  

                   เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำป่าสัก มีประชากรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักหนาแน่น ด้านทิศใต้เป็นทุ่งนา

            การปกครอง และสภาพทางสังคม  

                    เขตปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 7 ชุมชน คือ  

                             1.  ชุมชนเสาไห้พระสยาม                  หมู่ที่ 1

                             2.  ชุมชนไผ่ล้อมน้อยสามัคคี               หมู่ที่ 2

                             3.  ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา                 หมู่ที่ 3

                             4.  ชุมชนวัดเสาไห้ร่วมใจ                   หมู่ที่ 4

                             5.  ชุมชนลูกแม่นาง                         หมู่ที่ 5

                             6.  ชุมชนหลังวัดสูง                         หมู่ที่ 6

                   7.  ชุมชนบ้านแพะกลาง                    หมู่ที่ 7

                 

สภาพทางการเมือง การบริหาร

          1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล

- ฝ่ายบริหาร มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  รวม 5 คน

- ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน รวม 12 คน และเลขานุการสภา 1 คน