วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเปลี่ยนสายไฟฟ้า (สายเมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปหลุยส์พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ทะเบียน 83-2021 สระบุรี)
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง