เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
สถิติการให้บริการ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำรับรองหรือคำสั่ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จำนวนประชากร
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประวัติความเป็นมา
 

                เทศบาลตำบลเสาไห้ เริ่มจากสุขาภิบาลเสาไห้ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2499  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลเสาไห้อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 24 กันยายน 2499ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499และเมื่อได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542  ออกมาบังคับใช้
                ทำให้สุขาภิบาลเสาไห้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเสาไห้  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาไห้ได้ยุบรวมกับเทศบาล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม   2547  ปัจจุบันเทศบาลตำบลเสาไห้มีพื้นที่ 4.81 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้     

                ทิศเหนือ         จดแม่น้ำป่าสัก

                ทิศใต้             จดเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

                ทิศตะวันออก     จดเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้

                ทิศตะวันตก       จดเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า**

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรี เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร**


 ประกาศยกฐานะ

 พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

 ประกาศยุบรวม อบต.กับเทศบาลเสาไห้