ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เทศบาลเสาไห้น่าอยู่      เชิดชูคุณธรรม
 งามล้ำสิ่งแวดล้อมดี         คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ  (Mission)  หรือภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
     1.พัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     2.ส่งเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศาสนา  การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงไว้สืบไป  และพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
     3.ปรับปรุง  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
     4.พัฒานระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตักสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
     5.พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้  ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 
จุดหมุ่หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     1.การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  ตลอดจนปรับปรุงด้านสาธารณปการพื้นฐานให้เหมาะสมและเพีงพอ
     2.ส่งเสริมด้านการศึกษา  การกีฬา  และอนุรักษ์วัฒนธรรม  และประเพณือันดีงามของท้องถิ่น
     3.บำรุงรักษาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมิให้เกิดสภาพเสื่อมโทรม  และก่อให้เกิดปัญหามลพิษ  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
     4.ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่  ทั้งด้านสุขภาพอนามัย  และสุขาภิบาลชุมชนที่ดีขึ้น  ประชาชนมีควรมรู้  สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้
     5.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  มีรายได้พอเพียงและพึ่งตนเองได้
     6.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
312
เดือนที่แล้ว
3,466
ปีนี้
16,724
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
56,900
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 22 145 312 3,466 16,724 28,748 56,900 44.200.82.149