ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


1
ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (รอบที่ 2),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 (รอบที่2),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การลงบัญชีทหารกองเกิน สำหรับบรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทยที่เกิด พ.ศ.2549,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
***ข่าวประชาสัมพันธ์จากอำเภอเสาไห้***
         บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปี จอ พุทธศักราช 2549 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ใน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ในเวลาปฎิบัติราชการทุกวัน ผู้ใดไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน
        หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สูติบัตร (ถ้ามี)
***สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอเสาไห้ โทร 0 3627 1095
14 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2566 และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
04 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีข้อความสั้น (SMS) หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชั้น ThaiD,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
ตามที่จังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองกรณีที่ประชาชนได้รับข้อความสั้น (SMS) จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแจ้งข้อความ หลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น ThaiD กรมการปกครองมีหนังสือขอแจ้งเตือนว่า ไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น หรือ (SMS) ไปยังประชาชนหรือโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนห้ามกดลิ้งค์ที่แนบมากับข้อความสั่น (SMS) หรือกดลิ้งค์ติดตั้งแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพราะอาจเป็นการดักรับข้อมูล หรือการฝังมัลแวร์ของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาพร้อมกับข้อความในลักษณะให้สิทธิพิเศษ หรือให้อัพเดตข้อมูล หรือข้อความที่ทำให้ตกใจกลัว หากต้องการใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD ให้ทำการติดตั้งผ่าน App Store (แอป สโตร์) หรือ Play Store (เพลย์ สโตร์) เท่านั้น
24 สิงหาคม 2566

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
เทศบาลตำบลเสาไห้ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....
➡รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2566
1) หมายเลขโทรศัพท์ 036-391184 ต่อ 23
2) ไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ 123 ม.5 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Sasuk65.saohai@gmail.com
4) เว็บไซด์ http://tessabansaohai.go.th
5) แบบสอบทางออนไลน์ https://forms.gle/rt09TsAwNaZSHyT38
6) ทาง QR-Code ด้านล่างประกาศนี้
17 สิงหาคม 2566

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

             ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 แบบออนไลน์ นั้น

             บัดนี้ เทศบาลตำบลเสาไห้ ได้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 แบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

21 กรกฎาคม 2566

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง",เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) เทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
29 มิถุนายน 2566

ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
11 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

31 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (173 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,532
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
39,716
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,892
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 36 187 4,532 4,562 39,716 28,748 79,892 44.197.101.251