เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
สถิติการให้บริการ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำรับรองหรือคำสั่ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จำนวนประชากร
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

กฏหมายหลัก
 

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่5) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 (โครงสร้างเงินเดือน)
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสารณภัย พ.ศ. ๒๕๕
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548(ฉบับที่2)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระรบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2537(ฉบับที่ 2)
ระเบีบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551