เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
สถิติการให้บริการ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำรับรองหรือคำสั่ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จำนวนประชากร
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

เทศบาลเสาไห้น่าอยู่      เชิดชูคุณธรรม

  งามล้ำสิ่งแวดล้อมดี         คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ  (Mission)  หรือภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น

                1.  พัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                2.  ส่งเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศาสนา  การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงไว้สืบไป  และพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

                3.  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                4.  พัฒานระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตักสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

                5.  พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้  ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

 

จุดหมุ่หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                1.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  ตลอดจนปรับปรุงด้านสาธารณปการพื้นฐานให้เหมาะสมและเพีงพอ

                2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  การกีฬา  และอนุรักษ์วัฒนธรรม  และประเพณือันดีงามของท้องถิ่น

               3. บำรุงรักษาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมิให้เกิดสภาพเสื่อมโทรม  และก่อให้เกิดปัญหามลพิษ  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

                4.  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่  ทั้งด้านสุขภาพอนามัย  และสุขาภิบาลชุมชนที่ดีขึ้น  ประชาชนมีควรมรู้  สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้

                5.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  มีรายได้พอเพียงและพึ่งตนเองได้

                6.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของพนักงานเจ้าหน้าที่  พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย